Föreningsstämma för Glava Energy Center

Vi hälsar alla medlemmar i Glava Energy Center ek förening varmt välkomna till årets föreningsstämma! 

Föreslagen dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av ordförande vid stämman
 4. val av en eller två justeringsmän
 5. fastställande av dagordningen
 6. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. beslut om
  1. fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
  2. dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verksamhetsanvarig
 9. val av styrelseledamöter det år så skall ske
 10. val av revisor det år så skall ske
 11. val av valberedning
 12. övriga ärenden

Ni är också välkomna på den efterföljande ERUF-workshopen kl. 17:00-18:30 samt middagen på Hillringsbergs herrgården kl 19.00. Hoppas också att så många som möjligt av er har bokat in sig till den årliga GEC-konferensen tisdagen den 3 maj  8:30 – 15:00.

Anmäl ert deltagande till årsstämman (enbart medlemmar) till Maria Fallström: maria.fallstrom@glavaenergycenter.se
Anmäl ert deltagande till ERUF-workshopen (enbart medlemmar) till Magnus Nilsson: magnus.nilsson@glavaenergycenter.se
Anmäl ert deltagande till GEC-konferensen den 3 maj här på hemsidan, till mer information och anmälan

Välkommen!

Evenemanget är avslutat.

Datum

maj 02 2022
Expired!

Tid

15:00 - 16:30

Platser

Glava Energy Center
Hillringsberg