Föreningsstämma för Glava Energy Center

Varmt välkomna till årets föreningsstämma för Glava Energy Center. I år håller vi mötet via TEAMS. Ni som önskar delta, anmäler er via vår hemsida, dock senast den 3 maj 2021.

Föreslagen dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av ordförande vid stämman
 4. val av en eller två justeringsmän
 5. fastställande av dagordningen
 6. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. beslut om
  1. fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
  2. dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verksamhetsanvarig
 9. val av styrelseledamöter det år så skall ske
 10. val av revisor det år så skall ske
 11. val av valberedning
 12. övriga ärenden

Anmälan görs via epost till Maria Fallström: maria@mafalls.se dock senast 2 maj!

Evenemanget är avslutat.

Datum

maj 04 2021
Expired!

Tid

13:00 - 14:00