Glava Energy Centers projekt

Glava Energy Centers projekt

ecoINSIDE 2015 – 2021

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer. Prosjektpartene vil bidra med sin unike spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Finansiärer: Interreg Sverige – Norge, Arvika kommun, Region Värmland, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Region Dalarna

www.ecoinside.nu 

  

Adaptive Control of Energy System (ACES) project 2018 – 2020

Projektets syfte är att testa och utvärdera olika lösningar för adaptiv kontroll av batterilager. 

Huvudprojektledare: Metrum. Partnerföretag: Glava Energy Center med flera från Sverige, Norge och Tyskland.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Tysklands motsvarighet inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Energy Systems med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

www.acesproject.eu

 

Solar Värmland 2017 – 2020

Projektets syfte: Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland ändra på. Projektet Solar Värmland arbetar nära en solcellsforskargrupp vid Karlstads universitet för att skapa grunden till nya tekniker, produkter och tjänster inom solel kopplat till kiselsolceller och med solelproduktion i nordiskt klimat. I ett av delprojekten är Glava Energy Center delaktig genom följande företag: Ferrroamp, Nordic Solar AB, Akademiska Hus, Perfekta Industrier AB, Fusen AS, Innos AS och SunErgy AS. 

Finansiärer: Klimatsynk, Karlstads universitet, Region Värmland mfl samt ett antal medfinansiärer.

wwwl.kau.se

 

European Pattern Recognition (EPR) project 2016 – 2018

Projektets syfte är att använda mönsterigenkänning som ett verktyg för elnätsoperatörer och producenter genom att optimera elsystemet och möjliggöra högre andel av förnybar elproduktion. Projektets mål är att utveckla, testa och  validera metorder för tillmpning av mönterigenkänning på sex olika områden: proaktivt underhåll (Energjisa och MälarEnergi), elförbrukningsstudier (Falbygdens energi), lokalt energisystem – mikronät (Glava Energy Center), effektreglering genom spänningsreglering (MälarEnergi), ”Hosting Capacity” – Acceptansgräns (MälarEnergi) och Systemtröghetsstöd (Enerjisa).

Huvudprojektledare: Metrum. Partnerföretag: Glava Energy Center, Embriq, Eltek, MälarEnergi, STRI, Energisa och Baskent Ayedag Toroslar från Sverige, Norge och Turkiet.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd (Tübitak) inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Grids Plus med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

www.europeanpatternrecognition.eu 

 

BSR 2017 – 2018

Projektets övergripande syftet är att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom förstärkt samarbete mellan Glava Energy Center i Sverige och Arena Solklyngen i Norge inom solenergi samt via den gemensamma montern vid den internationella mässan InterSolar. Syfte såväl som mål och arbetssätt överensstämmer med kriterierna i Innovation Express och att Glava Energy Center har goda möjligheter att nå de uppställda målen genom det fördjupade samarbetet tillsammans med det norska klustret. Projektets mål överensstämmer även med regionens strategi och prioriteringar för smart specialisering.

Tillväxtverkets beslut är inom ramen för så kallat försumbart stöd (EU 1407/2013).

Finansiärer: Förutom Arena Solklyngen och Glava Energy Center: Tillväxtverket, Karlstads universitet, Svensk solenergi och företagen i de båda nätverken.

 

Intelligent Energy Management 2016 – 2017

Genom den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energy Management Challenge ska nya, flexibla lösningar tas fram där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt. Lösningarna testas i svenska kommuner, som sedan har möjlighet att innovationsupphandla dem. De vinnande bidragen är CERTH, Grekland, Amzur Technologies, USA, KIC InnoEnergy, Sverige och Ferroamp Elektronik, Sverige. Amzurs teknik testas i Arvika och Ferroamp är GECs medlemsföretag, så GEC har ett stort engagemang i detta projekt. Till slutrapporten…

www.energimyndigheten.se/iem 

 

FEM 2008 – 2014

FEM står för Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö. FEM är ett gränöverskridande samarbete mellan Akershus och Hedmark fylken i Norge samt Värmland och Dalarnas län i Sverige och har medfinansierats inom ramen av Interreg Sverige – Norge mellan åren 2008 och 2014. Målet har under dessa år varit att projektet ska bidra till nya, hållbara produkter, nätverk och arbetstillfällen i FEM-regionen. FEM var uppdelat i tre olika Interreg-projekt; FEM1, FEM2 och FEM2020.