Presentationer från workshop Säkerhet vid brand med solceller

Presentationer från workshop Säkerhet vid brand med solceller

Sammanställning av presentationerna från workshopen Säkerhet vid brand med solceller på taket: 

Drammenregionens Brannvesen… (pdf)

Elsäkerhetsverket… (pdf)

Högskolan Dalarna… (pdf)

HSB… (pdf)

Länsförsäkringar… (pdf)

Nordic Solar… (pdf)

SMA… (pdf)

SolarEdge… (pdf)

Svar från Elsäkerhetsverket:

Svar på den övergripande frågan om ansvarsfördelning: Elsäkerhetsverket hänvisar till föreskrifter och paragrafer när vi får frågor. Vi undviker att svara på utförandefrågor då det oftast ligger inom standardiseringen, vilket är utanför vårt mandat. Har dock skrivit ihop de svar som jag drog under workshopen nedan, men notera att Elsäkerhetsverket har inte tolkningsföreträde för standarder, har man funderingar kring tolkning av standard så ska man därför vända sig direkt till www.elstandard.se. Vid hänvisning har jag utgått från Handbok 444, vilket är den kommenterade utgåvan av SS 436 40 00 utg 3.

Frågor från workshopen:

  • Jordning, jordtag krävs om anläggningen inte körs parallellt med elnätet. Ö-drift = eget jordtag
  • Potentialutjämning är inte ett krav, men kan införas om tillverkaren så kräver. Behövs detta ska den anslutas till lämplig jordningskena (HB444: 712.542.101).
  • Potentialutjämningsledare ska inte vara gul/grön (HB444: 543). Se även SEK friskrift om solceller: https://shop.elstandard.se/Produkt/2345548801/Solceller-
  • Finns åskskyddssystem på fastigheten behöver solcellsinstallationen ta hänsyn till detta (712.534.101.)
  • Brandbrytare, får installeras (HB444: 712.536.2.2.105), men är inget krav från Elsäkerhetsverket.
  • DC-brytare ska vara av frånskiljartyp (712.536.2.2.101). Men man kan använda lastbrytare om man kan lossa snabbkopplingsdon för att uppnå frånskiljning, det kräver dock varselmärkning där det ska framgå att man först bryter lastbrytare och sedan frånkopplar snabbkopplingsdon för säker frånskiljning. (Det finns ett ställningstagande från TK64 om att inbyggd DC-brytare är ok i kombination med snabbkopplingsdon. Gör man på detta sätt är den inbyggda DC-brytaren alltså inte avsedd för frånskiljning utan för att bryta strömkretsen och därmed göra snabbkopplingsdonen strömlösa och möjliga att koppla loss – frånskiljning anordnad alltså genom att lossa donen. Observera dock att detta ställer krav på varselmärkning till skillnad mot en lastfrånskiljare som ju gör det möjligt att både bryta och frånskilja utan att man behöver ha någon speciell kunskap.)
  • För produkter gäller tillverkarens anvisningar, inte leverantörens. Leverantören kan dock ha anvisningar på anläggningsnivå där man tagit hänsyn till tillverkarens produktanvisningar.

Länkar:

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

Ny utgåva av vår solcellsbroschyr

Broschyr om köp av elinstallationstjänster