Projekt

Glava Energy Center

PROJEKT

Glava Energy Center är (och har varit) delaktig i dessa projekt.

ARIES4 2022 - 2024

– Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies

En europeisk innovationsallians bestående av totalt 16 partners från fyra europeiska regioner: svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo som syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier, alltså lärosäten, yrkesutbildningsleverantörer, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort. Detta för att säkerställa förekomsten av de färdigheter, verktyg och attityder som krävs för utvecklingen från S3 till S4+.

Finansiärer: EU genom programmet Erasmus+

Utveckla hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät 2022

Projektet avser en förstudie mellan juni – november 2022.

Förstudiens huvudmål är att identifiera, tydliggöra och kvantifiera vilket arbete som behöver göras för att skapa ett smart hållbart energisystem för Värmland som ska säkerställa tillgång till elkraft till dagens och morgondagens samhälle, företag och industri samt möjliggöra för nyetableringar. Digitala verktyg, smarta nät, energilagring och energiflexibilitet skapar möjligheter för utökad elproduktion från vind- och solkraft. Smart samverkan mellan vatten-, vind och solenergi ger förutsättningar för låga elpriser för konkurrenskraftig industri.

Förstudien skall resultera i en plattform, ramverk och struktur för att via ett projekt, mission (eller på annan form) driva realiseringen av ett smart hållbart energisystem för Värmland.

Förstudien bidrar till att i Värmland skapa förutsättningar för:

  • Hållbar energiproduktion
  • Hållbar energidistribution, smarta nät och energilagring
  • Hållbar energikonsumtion och energiflexibilitet
  • Energigemenskaper och energikooperativ
  • Nyetableringar

I genomförandet av förstudien görs först en kartläggning av aktörer inom, distribution, produktion och konsumtion av el som möjliggör en el- och effektanalys av regionen. Analysen kommer att vara övergripande och ge en översiktsbild av nuläget i värmlands energisystem. Förhoppningen är att belysa potential för nyetableringar vad gäller både konsumtion och produktion av el samt kartlägga eventuella brister och hinder i elnäten.

Vid projektets slut ska eventuellt ett genomförandeprojekt initieras som ska ha som mål att utveckla och driftsätta en process för att utveckla ett hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät.

Finansiärer: EUs regionala utvecklingsfond (ERUF) och Region Värmland.

ERUF Solenergikluster 2021 - 2023

– för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Genom solenergiklustret skapas en mötesplats där värmländska SMF möter nationella aktörer för samverkan, interantion och gemensam utveckling. Skapa separata utvecklingsdelaktiviteter där innovationer, affärer och kompetens utvecklas hållbart och där de natioinella aktörerna tillför kompetens och är kunder till de produkter och affärmodeller som de värmländska SMF utvecklat.

Finansiärer: ERUF, Tillväxtverket. 
Projektägare: Glava Energy Center

Soldrivna växthus

Utveckling av intelligenta styrsystem.

Finansiärer: Energimyndigheten i samverkan med Glava Energy Center

AI4-ENERGY 2020 - 2023

Hur AI, maskininlärning och Cloud / Edge-beräkningar vidareutvecklar förnybara energisystem.

Integreringen av förnybara energikällor i elnätet, i kombination med framsteg inom IKT området (IoT, Cloud/Edge) har skapat förutsättningar för vidareutveckling av det smarta elnätet.

I systemet har en kund produktions-, konsumtions- och lagringsmöjlighet, men en effektiv användning av producerad energi kräver att kunderna också tar en aktiv roll i försäljningen av producerad el.

Inom AI-4ENERGY används AI (Artificiell Intelligens) för att förutsäga energiproduktions- och konsumtionsvariation samt att utveckla energihanteringsscheman som ger evidensbaserat beslutsstöd för AI baserad styrning av det smarta elnätet.

Algoritmerna som utvecklas inom AI-4ENERGY kommer vara tillgängliga via OpenSource Cloud / Edge-plattformar. Denna digitala utveckling ger mer flexibla prosumenter och skapar förutsättningar för mer effektiva och robusta energisystem.

Finansiärer: Energimyndigheten i samfinansiering med Karlstads universitet

PerDry 2019 - 2022

Solar-EraNET-projektet PerDry står för Torra produktionsvägar för storskaliga perovskitsolceller av ofarliga metalhalider och är ett projekt som genomförs inom ramen för programmet El från solen (Energimyndigheten).

Det är tre forskningsgrupper från Spanien, Israel och Sverige och fyra företag från Nederländerna, Israel och Sverige som ingår i projektet. Koordinatorn är Universitat de València i Spanien. Glava Energy Center samverkar bland annat med Karlstads universitet och JB EcoTech AB.

PerDry syftar till att tillverka homogena, stora och godartade tunna filmer av halogenperovskit, genom användning av torra deponeringsmetoder, ersättning av gyftigt bly och integrering i effektiva solceller. 

Finansiärer: Energimyndigheten (för de svenska parternas deltagande) i samfinansiering med Glava Energy Center AB och JB EcoTech AB.

Naturkraft 2018 - 2021

– må gott på mötesplatser ute i naturen

Projektets syfte är att utvärdera kombinationen av solenergi, behovsstyrd energieffektiv belysning och lagring via nätet för motionsspårstillämpning. Projektet ska även undersöka brukarnas beteende och intressenternas förhållningssätt till samarbetsformen.  

Inom projektet installeras en solcellsanläggning i anslutning till ett motionsspår med LED-belysning och med möjlighet att lagra överskottsenergi på elnätet. Data om energiproduktion, energianvändning och lagring av energi samlas in. Dessutom ska en beteendestudie genomföras beträffande användningen.  

Syftet är att testa fram ett modulärt (man kan välja olika armaturer, storlekar på solpark och lagringssätt), säkert, smart och lokalt energisystem som möjliggör att idrottsföreningar och kommuner får bra belysning på sina anläggningar, samtidigt som de kan spara energi och få intäkter från överskottsenergi som produceras under den ljusa delen av året.  

Målet är också att öka medvetenhet hos projektdeltagare och allmänhet om effektivenergianvändning och skapa mervärden genom att sprida kunskap och ge förslag till samhället för framtidens motionsanläggningar.    

Finansiärer: Energimyndigheten i samfinansiering med Glava Energy Center och Su-Ping Burman.

ecoINSIDE 2015 - 2021

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene.

Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer. Prosjektpartene vil bidra med sin unike spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Finansiärer: Interreg Sverige – Norge, Arvika kommun, Region Värmland, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Region Dalarna

Adaptive Control of Energy System (ACES) project 2018 - 2020

Projektets syfte är att testa och utvärdera olika lösningar för adaptiv kontroll av batterilager. 

Huvudprojektledare: Metrum.

Partnerföretag: Glava Energy Center med flera från Sverige, Norge och Tyskland.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Tysklands motsvarighet inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Energy Systems med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Solar Värmland 2017 - 2020

Projektets syfte: Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland ändra på.

Projektet Solar Värmland arbetar nära en solcellsforskargrupp vid Karlstads universitet för att skapa grunden till nya tekniker, produkter och tjänster inom solel kopplat till kiselsolceller och med solelproduktion i nordiskt klimat. 

I ett av delprojekten är Glava Energy Center delaktig genom följande företag: Ferrroamp, Nordic Solar AB, Akademiska Hus, Perfekta Industrier AB, Fusen AS, Innos AS och SunErgy AS. 

Finansiärer: Klimatsynk, Karlstads universitet, Region Värmland mfl samt ett antal medfinansiärer.

European Pattern Recognition (EPR) project 2016 - 2018

Projektets syfte är att använda mönsterigenkänning som ett verktyg för elnätsoperatörer och producenter genom att optimera elsystemet och möjliggöra högre andel av förnybar elproduktion.

Projektets mål är att utveckla, testa och validera metorder för tillmpning av mönterigenkänning på sex olika områden: proaktivt underhåll (Energjisa och MälarEnergi), elförbrukningsstudier (Falbygdens energi), lokalt energisystem – mikronät (Glava Energy Center), effektreglering genom spänningsreglering (MälarEnergi), ”Hosting Capacity” – Acceptansgräns (MälarEnergi) och Systemtröghetsstöd (Enerjisa).

Huvudprojektledare: Metrum.

Partnerföretag: Glava Energy Center, Embriq, Eltek, MälarEnergi, STRI, Energisa och Baskent Ayedag Toroslar från Sverige, Norge och Turkiet.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd (Tübitak) inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Grids Plus med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

BSR 2017 - 2018

Projektets övergripande syftet är att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom förstärkt samarbete mellan Glava Energy Center i Sverige och Arena Solklyngen i Norge inom solenergi samt via den gemensamma montern vid den internationella mässan InterSolar.

Syfte såväl som mål och arbetssätt överensstämmer med kriterierna i Innovation Express och att Glava Energy Center har goda möjligheter att nå de uppställda målen genom det fördjupade samarbetet tillsammans med det norska klustret. Projektets mål överensstämmer även med regionens strategi och prioriteringar för smart specialisering.

Tillväxtverkets beslut är inom ramen för så kallat försumbart stöd (EU 1407/2013).

Finansiärer: Förutom Arena Solklyngen och Glava Energy Center: Tillväxtverket, Karlstads universitet, Svensk solenergi och företagen i de båda nätverken.

Intelligent Energy Management 2016 - 2017

Genom den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energy Management Challenge ska nya, flexibla lösningar tas fram där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt.

Lösningarna testas i svenska kommuner, som sedan har möjlighet att innovationsupphandla dem. De vinnande bidragen är CERTH, Grekland, Amzur Technologies, USA, KIC InnoEnergy, Sverige och Ferroamp Elektronik, Sverige. Amzurs teknik testas i Arvika och Ferroamp är GECs medlemsföretag, så GEC har ett stort engagemang i detta projekt.

FEM 2008 - 2014

FEM står för Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö. FEM är ett gränsöverskridande samarbete mellan Akershus och Hedmark fylken i Norge samt Värmland och Dalarnas län i Sverige och har medfinansierats inom ramen av Interreg Sverige – Norge mellan åren 2008 och 2014.

Målet har under dessa år varit att projektet ska bidra till nya, hållbara produkter, nätverk och arbetstillfällen i FEM-regionen. FEM var uppdelat i tre olika Interreg-projekt; FEM1, FEM2 och FEM2020.